โครงการพัฒนาบุคลากรสูงมืออาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางจำกัด นำโดย นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อบรม โครงการ พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ ณ โรงแรม เวียงทองลำปาง
กิจกรรมโครงการดังกล่าว สหกรณ์ได้จัดขึ้นเอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับทราบถึงการแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เกิด ความเข้าใจตรงกันถึงการพัฒนาสหกรณ์อันเป็นที่พึ่งของสมาชิกทุกคน และทำให้เกิด ความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน เพิ่มความสามัคคี ในหมู่คณะ
Scroll to Top