เข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2567 (ในภาคเช้า)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
ในฐานะ ศูนย์ประสานงานสมาคม สฌอน.
นำโดย นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานศูนย์ฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ
และนางสาวนันท์ธนัษฐ์ ธรรมลังกา ผู้จัดการศูนย์ฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้แทนสมาชิก สฌอน.
เข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ
(สฌอน.)
ประเด็นพิจารณาอนุมัติ โดยมติที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
– อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2566
– อนุมัติ แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567
– อนุมัติ แก้ไขข้อบังคับ เพิ่มเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
เดิมปีละ 4,000 บาท เป็นปีละ 4,500 บาท
– อนุมัติ ผลเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการดำเนินการ ผลการเลือกตั้ง คือ นายไพบูลย์ พุทธวงค์ เป็นนายกสมาคมฯ และกรรมการดำเนินการ 24 ท่าน
โดยมี นายดล ก้อนแหวน ตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ได้รับการเลือกตั้ง และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ สฌอน. ตั้งแต่ปี 2567-2568
Scroll to Top