รายการ สมาชิก สมทบ
เสียชีวิต
8
-
ลาออก
2
1
โอนย้าย
4
-
สมาชิกเข้าใหม่
24
3
รายการ จำนวน
รายได้
41,713,074.80 บาท
ค่าใช้จ่าย
21,404,182.90 บาท
กำไร
20,308,891.90 บาท
รายการ จำนวน
รายได้
595,031,141.72 บาท
ค่าใช้จ่าย
192,335,189.75 บาท
กำไร
402,695,951.97 บาท
รายการ จำนวน
สินทรัพย์
13,008,076,465.77 บาท
หนี้สิน
7,631,449,977.50 บาท
ทุน
5,376,626,488.27 บาท
รายการ จำนวน
เงินรับฝาก
7,225,204,630.43 บาท
ทุนเรือนหุ้น
4,140,504,920.00 บาท
ทุนสำรอง และทุนอื่น
833,425,616.30 บาท
เงินกู้ยืม และหนี้สินอื่น
406,245,347.07 บาท
กำไรสะสมระหว่างกาล
402,695,951.97 บาท

No Data Found

รายการ จำนวน
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก
8,875,923,162.19 บาท
เงินลงทุน
2,870,276,090.00 บาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น
1,029,113,287.68 บาท
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น
139,869,296.28 บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
92,894,629.62 บาท

No Data Found

Scroll to Top