ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่การเป็นครูมืออาชีพ

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลำปาง จำกัด
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่การเป็นครูมืออาชีพ
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3
 
นำโดยนายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานกรรมการ และนางสาวนันท์ธนัษฐ์ ธรรมลังกา ผู้จัดการสหกรณ์ ให้ความรู้ในเรื่องรู้รักการออม
และเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ ณ วัดม่อนเจริญธรรม ตำบลปงดอน
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top