ยินดีต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ที่ได้มาแลกเปลี่ยนการทำงาน และการบริหารงานสหกรณ์


วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายไพรัช จิรัฐิตินันท์ รองประธานกรรมการพร้อมด้วยกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ตอนรับ คณะดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ที่ได้มาแลกเปลี่ยนการทำงาน และการบริหารงานสหกรณ์ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัดScroll to Top