ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง (TOR)

วันที่ 22 มกราคม 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง (TOR)
นำโดยนายดล ก้อนแหวน รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง (TOR) พร้อมคณะกรรมการ
ร่วมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์พร้อมสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์บริเวณลานจอดรถ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในวันพฤหัสที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567
Scroll to Top