ประกาศ รายชื่อแยกกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2567

เมือง 1

 • สมาชิกข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
 • สมาชิกข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดโรงเรียนบ้านปงสนุก
 • สมาชิกข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดตำบลพิชัย ตำบล- บ้านเสด็จสมาชิกข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดตำบลบุญนาคพัฒนา ตำบลบ้านแลง
 • สมาชิกข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดตำบลต้นธงชัย
 • สมาชิกข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดตำบลทุ่งฝ่าย ตำบลนิคมพัฒนา
 • สมาชิกข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลบ้านเป้า
 • สมาชิกข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านค่า
 • สมาชิกข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดตำบลชมพู ตำบลปงแสนทอง
 • สมาชิกข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดตำบลพระบาท ตำบลกล้วยแพะ
 • สมาชิกข้าราชการบำนาญและลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนสังกัดตำบลพิชัย ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลบุญนาคพัฒนา ตำบลบ้านแลง

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญและลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนสังกัดตำบลต้นธงชัย ตำบลทุ่งฝ่าย ตำบลนิคมพัฒนา

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญและลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนสังกัดตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านค่า

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญและลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนสังกัดตำบลชมพู ตำบลปงแสนทอง

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญและลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนสังกัดตำบลพระบาท ตำบลกล้วยแพะ

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญและลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนสังกัด ตำบลสบตุ๋ย ตำบลหัวเวียง ตำบลสวนดอก

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญและลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนสังกัดตำบลเวียงเหนือ

เมือง 2

 • หน่วยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ประกอบด้วย

  1. สมาชิกสังกัดวิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง

  2. สมาชิกสังกัดวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

  3. สมาชิกสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

  4. สมาชิกสังกัดวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

  5. สมาชิกสังกัดวิทยาลัยการอาชีพเถิน

  6. สมาชิกสังกัดวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

  7. สมาชิกสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ

 • น่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

  และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย

  1. สมาชิกสังกัดสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ

  2. สมาชิกสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง

  3. สมาชิกสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

  4. สมาชิกสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุกอำเภอ

  4. สมาชิกสังกัดวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

  5. สมาชิกสังกัดวิทยาลัยการอาชีพเถิน

  6. สมาชิกสังกัดวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

  7. สมาชิกสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ

 • หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครลำปาง และองค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

  1. สมาชิกสังกัดสำนักงานเทศบาลนครลำปางและสถานศึกษาในสังกัด

  2. สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองลำปาง

  3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 • หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง

 • หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 • หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีพา

  ประกอบด้วย

  1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

  2. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

  3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง

 • หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย

  1. สมาชิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

  2. สมาชิกสังกัดสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

  3. สมาชิกสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

  4. สมาชิกสังกัดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด ลำปาง

  (สก.สค ลำปาง)

  5. สมาชิกสังกัดศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (ศธจ.ลำปาง)

  6. สมาชิกที่ปฏิบัติงานและสมาชิกลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

 • หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  ลำปาง ลำพูน และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย

  1. สมาชิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

  2. สมาชิกสังกัดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

  3. สมาชิกสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางทุกแห่ง

งาว

 • สมาชิกข้าราชการประจำอำเภองาว (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1                , สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกยาลำปาง ลำพูน, ลูกจ้างประจำ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภองาว)

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภองาว (บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 , บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, บำนาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภองาว และลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนอำเภองาว)

ห้างฉัตร

 • สมาชิกข้าราชการประจำอำเภอห้างฉัตร (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกบาลำปาง เขต 1, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, สังกัดองคักรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร, ลูกจ้างประจำ และโรงเรียนวอแก้ววิทยา)

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอห้างฉัตร (บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1, บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, บำนาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร และลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนอำเภอห้างฉัตร)

แม่เมาะ

 • สมาชิกข้าราชการประจำอำเภอแม่เมาะ (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, ลูกจ้างประจำ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ)

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอแม่เมาะ (บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1, บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, บำนาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ และลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนอำเภอแม่เมาะ)

เกาะคา

 • สมาชิกข้าราชการประจำอำเภอเกาะกา (สมาชิกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, ลูกจ้างประจำ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเกาะคา และสมาชิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2)

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอเกาะคา (บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, บำนาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเกาะคา และลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนอำเภอเกาะคา)

เสริมงาม

 • สมาชิกข้าราชการประจำอำเภอเสริมงาม (สั่งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, ลูกจ้างประจำ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม)

   

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอเสริมงาม (บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2, บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, บำนาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม และลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนอำเภอเสริมงาม)

เถิน

 • สมาชิกข้าราชการประจำอำเภอเถิน (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, ลูกจ้างประจำ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเดิน)

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอเถิน (บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2, บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, บำนาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเถิน และลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนอำเภอเดิน)

แม่ทะ

 • สมาชิกข้าราชการประจำอำเภอแม่ทะ (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, ลูกจ้างประจำ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ)

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอแม่ทะ (บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2, บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, บำนาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ และลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนอำเภอแม่ทะ)

แม่พริก

 • สมาชิกข้าราชการประจำอำเภอแม่พริก (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, ลูกจ้างประจำ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่พริก)

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอแม่พริก (บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2, บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, บำนาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่พริก และลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนอำเภอพริก)

สบปราบ

 • สมาชิกข้าราชการประจำอำเภอสบปราบ (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, ลูกจ้างประจำ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสบปราบ)

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอสบปราบ (บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2, บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, บำนาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสบปราบ และลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนอำเภอสบปราบ)

แจ้ห่ม

 • สมาชิกข้าราชการประจำอำเภอแจ้ห่ม (สมาชิกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, ลูกจ้างประจำ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแจ้ห่ม และสมาชิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3)

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอแจ้ห่ม (บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, บำนาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแจ้ห่ม และลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนอำเภอแจ้ห่ม)

วังเหนือ

 • สมาชิกข้าราชการประจำอำเภอวังเหนือ (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, ลูกจ้างประจำ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังเหนือ)

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอวังเหนือ (บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, บำนาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังเหนือ และลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนอำเภอวังเหนือ)

เมืองปาน

 • สมาชิกข้าราชการประจำอำเภอเมืองปาน (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, ลูกจ้างประจำ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองปาน)

 • สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองปาน (บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, บำนาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองปาน และลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนอำเภอเมืองปาน)

หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top