การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเพื่อนครูลำปาง (ส.พ.ค.)

การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเพื่อนครูลำปาง (ส.พ.ค.)
 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเพื่อนครูลำปาง (ส.พ.ค.) มีการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกขึ้น ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปง จำกัด
ที่ประชุมได้มีการเลือก คณะกรรมการ 9 คน ดังนี้
นายนายวีรพล วงศ์นันตา นายกสมาคม
นายสันติทัศน์ เรืองเดช อุปนายก คนที่ 1
นายปรีชา โพธิ์แพง อุปนายก คนที่ 2
นางปริมช์วดี เตชะตันมีนสกุล เลขานุการ
นางเกษสุดา ขัติวงศ์ เหรัญญิก
นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติ นายทะเบียน
นางวันเพ็ญ บุพชาติ กรรมการ
นายณรงค์ ตาเมืองมูล กรรมการ
นายสุวรรณ วราจิรกิจ กรรมการ
 
มีนางสาวปุญชรัศมิ์ ปภาอนันต์วัฒน์
นางสาวศิริภัทร พีระเชื้อ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมประชุมด้วยการประชุมสำเร็จไปด้วยดี
Scroll to Top