การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2 /2567

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2 /2567
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
นำโดย นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานกรรมการ
และคณะ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ นำโดยผู้จัดการสหกรณ์ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
ฝ่ายจัดการเสนอรายงานกิจการประจำเดือนมกราคม2567 ต่อที่ประชุมรับทราบ และ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป
Scroll to Top