การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1

รายงานการบริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
โดยกลยุทธ์ “แก้ไขปัญหา พัฒนาระบบ ลดค่าใช้จ่าย ใส่ใจสมาชิก“
ภายใต้นโยบาย ”ใช้เทคโนโลยีในการบริการ บริการด้วยมิตรไมตรี
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก“
การดำเนินงาน ประจำวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567
มีการประชุมคณะกรรมการร่วม 3 คณะ ดังนี้
*คณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2567
นำโดย นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานกรรมการ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
ฝ่ายจัดการเสนอรายงานกิจการประจำเดือน ต่อที่ประชุมรับทราบ และ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
– พิจารณา ร่างกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสหกรณ์ ประจำปี 2567
– พิจารณา ร่างประกาศเจตจำนงของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 68
– พิจารณา กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ
“การประชุมอบรม คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์”
– พิจารณา การประกาศรายชื่อสมาชิกแยกตามกลุ่มสมาชิกบนเว็ปไซต์สหกรณ์
– พิจารณา การดำเนินงานโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสถานที่และจัดภูมิทัศน์
– พิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายรถยนต์ตู้ของสหกรณ์
– พิจารณา การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
*คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2567
นำโดย นายทวี มั่นตรง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
*คณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2567
นำโดย นายดล ก้อนแหวน ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน
พิจารณาการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินลงทุนของสหกรณ์
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก และสหกรณ์เป็นสำคัญ
ทั้งนี้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ต่อไป
Scroll to Top