การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2567

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2567 
นำโดย นายฉัตรชัย สุวรรณเลิศ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะ และผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมพิจารณาการดำเนินการ ตามโครงการสหกรณ์พบสมาชิก/โครงการพัฒนาสมาชิกใหม่/โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกที่เกษียนอายุราชการ โดยกำหนดรูปแบบบูรณาการโครงการร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ และร่วมจัดทำร่างคู่มือการพบสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
ในวันที่ 30 พฤษภาคม ต่อไป
หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top