การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 11

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
ได้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
โดยมีนายปรีชา โพธิ์แพง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ได้มีการประชุมพิจารณาในเรื่องการ
.
1. แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2565
2. แก้ไขระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยค่าตอบแทน พ.ศ. 2566
3. แก้ไขระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ พ.ศ. 2565
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนนการ ชุดที่ 67 ในลำดับต่อไป
.
การประชุมดำเนินด้วยความเรียบร้อย
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 67
“แก้ไขปัญหา พัฒนาระบบ ลดค่าใช้จ่าย ใส่ใจสมาชิก”
.
“ยืนยงด้วยคุณภาพบริหารจัดการ
พัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก”
.
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม☎️
081-882-0031 ฝ่ายการเงิน
081-882-0032 ฝ่ายสวัสดิการ
081-882-0034 ฝ่ายสินเชื่อ
081-882-0035 ฝ่ายอำนวยการ
086-116-2870 ฝ่ายประมวลผลและเทคโนโลยี
Scroll to Top