การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการร่วมจิตต์ (ก.ร.จ.)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการร่วมจิตต์ (ก.ร.จ.)
วันที่ 25 เมษายน 2567
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
นายไมตรี ทาปลูก นายยกสมาคม พร้อมด้วยกรรมการสมาคม การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการร่วมจิตต์ (ก.ร.จ.)
เพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงานของสมาคม จำนวนสมาชิก ฐานะทางการเงิน และรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม
ทั้งยังได้พิจารณาอนุมัติรับสมาชิกใหม่
หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top