การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่พิเศษ 3

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่พิเศษ 3
วันที่ 23 เมษายน 2567
นำโดย นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
และต่อเนื่องด้วยการประชุมศูนย์ประสานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้ง 6 ศูนย์ ได้แก่
– สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
– สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
– สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
– สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท)
– สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกขบวนการสหกรณ์ไทย (สส.สก.)
– สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.)
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2567
หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top