การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 ครั้งที่ 1

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด พร้อมคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 ครั้งที่ 1 ในที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้
– แต่งตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก
– แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
– แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
– แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
– แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรับแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก
– แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
– แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
– แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน
– แต่งตั้งผู้ทำงานให้แก่สหกรณ์
– แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการควบคุมเพิ่มประสิทธิภาพ
– แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนประเมินความคุ้มค่า
– แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสหกรณ์ฯ
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
Scroll to Top