ประวัติความเป็นมาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2501 โดยใช้ชื่อสหกรณ์ครูลำปาง จำกัดสินใช้ ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2512  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์  ผู้เริ่มก่อตั้งสหกรณ์ คือ นายจันทร์ สิทธิประนีต  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการในการก่อตั้งสหกรณ์ นางวนิดา  จินดาศักดิ์ เป็นผู้จัดการสหกรณ์คนแรก ขณะนั้นมีจำนวนสมาชิก 721 คน  มีทุนดำเนินการ 83,887.75 บาท มีทุนเรือนหุ้น 30,820.00 บาท ดำเนินงานตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2501