ร่วมสัมมนา “การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์อย่างยั่งยืน” เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ภาคเหนือ

ร่วมสัมมนา “การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์อย่างยั่งยืน” เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ภาคเหนือ

🌟วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ร่วมสัมมนา “การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์อย่างยั่งยืน” เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12 -13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
👉นำโดยนายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานกรรมการ คณะกรรมการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
👉การลงทุน บรรยายโดย นายวินัย นิยโมสถ อดีตรองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด และอดีตรองประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
💥 หัวข้อ การบริหารความเสี่ยง บรรยายโดย อาจารย์อรุณี วงศ์ราเชน อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ใส่ความเห็น