มอบเงินจำนวน 40,000.00 บาท สนับสนุน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

มอบเงินจำนวน 40,000.00 บาท สนับสนุน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด พร้อมคณะเป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบเงินจำนวน 40,000.00 บาท สนับสนุน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (PA : Support Team) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน โดยมีนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม. ลำปาง ลำพูน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมอาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ซึ่งมี ผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนของสถานศึกษา เข้าร่วมงานประมาณ 220 คน

ใส่ความเห็น