ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2565

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2565

    ผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2565 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยววรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) นำไปถวาย ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.59 น. โดยมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) เป็นเจ้าภาพหลักและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย ได้แก่
   1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
   2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
   3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
   4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.)
   5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
   6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
   7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
   8. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ได้เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐิน ในครั้งนี้ นำโดย นายเชิดศักดิ์ เสริมสุขประธานกรรมการ นายประชัน จักรบุญมา และนายจอมภวัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์ พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่

ใส่ความเห็น