การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานกรรมการ เป็นประธานการ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10 ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566, รับรองผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 67 จำนวน 9 ราย และผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 ราย, อนุมัติให้เข้าร่วมประชุมสัมมนา การบริหารความเสี่ยง เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์อย่างยั่งยืน ในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

ใส่ความเห็น