การดำเนินการคัดเลือกผู้จัดการ

การดำเนินการคัดเลือกผู้จัดการ

       เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ได้มีการคัดเลือก
ผู้จัดการ โดยวิธีการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

ใส่ความเห็น