การตรวจประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยอำเภอแม่เมาะ

การตรวจประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยอำเภอแม่เมาะ

การตรวจประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยอำเภอแม่เมาะ
            นำโดยนายจงรักษ์ รัตนมงคล และกรรมการผู้ตรวจประเมิน ออกประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอแม่เมาะ
การตรวจประเมินประเภทครัวเรือน วันที่ 12 กันยายน 2563 และ การตรวจประเมินประเภทสถานศึกษา วันที่ 15 กันยายน 2563 การดำเนินการกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จด้วยดี
ขอบขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้
 
 
     นายจงรักษ์ รัตนมงคล
กรรมการหน่วยอำเภอแม่เมาะ

ใส่ความเห็น