กระทู้ถาม-ตอบหมวดหมู่: เรื่องทั่วไป%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c
โจ้ สร้างเมื่อ 3 เดือน

ถ้าต้องการลาออกเพื่อปิดหนี้สหกรณ์  โดยชำระเปนเงินสดรวมกับหุ้น สามารถทำได้ไหม และจะสมัครเป็นสมาชิกได้อีกเมื่อไหร่ และลาออกสหกรณ์กระทบกับสมาชิกภาพครูไทยไหม

1 ตอบ
admin ทีมงาน answered 3 เดือน ago

ประเด็นที่ 1
1. สมัครใจลาอก แล้วนำค่าหุ้นหักลบกลบหนี้ได้ แต่ต้องเข้ากรณีมีหุ้นมากกว่าหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์
2. จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกอีกครั้ง แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 ตอนสมัคร ยังไม่เกษียณหรือลาออกจากราชการ หลังลาออกและประสงค์ จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ต้องเว้น ระยะ 2 ปี
กรณีที่ 2 ตอนสมัครครั้งถัดไป หากเกษียณอายึราชการแล้ว ต้องสมัครในฐานะสมาชิกประเภทสมทบเท่านั้น
ประเด็นที่ 2
ในกรณีลาออกจากสหกรณ์ ในส่วนของ สสอค./สส.ชสอ./สฌอน./สส.สท. สามารถเป็นสมาชิกของสมาคมต่อได้ แต่ต้องนำเงินมาส่งให้สหกรณ์ด้วยเงินสด ทุกๆ เดือนธันวาคม ของทุกปี เพื่อคงสภาพสมาชิกไปเรื่อยๆ หากขาดการส่งปีใด ก็ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาคมนั้นๆ