ประกาศ มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 (งดสังเกตการณ์)

Continue Reading ประกาศ มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 (งดสังเกตการณ์)

ประกาศ มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

Continue Reading ประกาศ มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564