พรบ. / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  จำกัด

1. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ. 2564
2. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงิน จากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 2562
3. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2559 และ ฉบับที่ 2 2562
4. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2562
5. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกู้และดอกเบี้ย
6. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2559
7. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559
8. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2562
9. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2559 และประกาศการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก
10. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเบิกเงินจากสหกรณ์ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน เบิกเงินคืน พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์แนสปฏิบัติ
11. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองของสหกรณ์ พ.ศ. 2564
12. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสหกรณ์ พ.ศ. 2561
13. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน พ.ศ. 2561
14. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2565
15. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยค่าตอบแทน พ.ศ.2565
16. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
17. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจ้างทนายความสหกรณ์ พ.ศ. 2560
18. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2565
19. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืมและการทำลายเอกสาร พ.ศ.2559
20. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์การใช้
24.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2564
26. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิกและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2563
28.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยศุนย์ประสานงานประจำอำเภอ พ.ศ. 2565
29. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563
30. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565
31. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณประจำหน่วย พ.ศ. 2564
32. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565
33. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้จัดการ พ.ศ. 2564
34. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2564
35. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2552
36. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2พ.ศ.2555
37. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2558
38. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินค่ารักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559
39. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2559
40. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ฯ ปี 2559
41. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ การเก็บ การซ่อมแซม และบำรุงรักษารถของสหกรณ์ พ.ศ. 2564
42. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559
43. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
44. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564
45. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. 2563